Amy Boulton

Street Haunting (Göteborg, Leeds, London, São Paulo)
Ljudinstallation, 8-12 minuter, 2019

Amy Boultons arbete är grundat i vardagens sinnliga och psykologiska upplevelser av staden. Genom att samla in ljudlandskap, berättelser, observationer och rykten uppmärksammar hon de mångfaldiga och instabila narrativ som omger vissa platser. I hennes verksamhet utforskas dessa platser i egenskap av ”sociogeografiskt” rum: en plats formad av kollektiva upplevelser, minnen och fantasier, med särskilt fokus på kvinnors upplevelser av staden. Hon placerar sina verk i mörker för att ge utrymme till eftertanke i en tid präglad av extrem visuell överstimulering.

Street Haunting består av fyra ljudspår som besökaren kan lyssna på i hörlurar i mörkret: ljudlandskap hämtade från fyra städer, vart och ett med en distinkt berättarröst som gör lyssnaren sällskap på en imaginär vandring i respektive stad.

Med tack till Rose Borthwick, Mathilda Franzén, Katxerê Medina och Lucy Wilson.


Street Haunting (Göteborg, Leeds, London, São Paulo)
Audio installation, 8-12 minutes, 2019

Amy Boulton’s work is rooted in the everyday sensual and psychological experience of the city. Collecting soundscapes, stories, observations and rumours, she highlights the multiplicity and instability of narratives that surround particular places. In her work, these sites are explored as ‘socio-geographic’ space: a space of collective experience, memory and imagination, focusing especially on women’s experience of the city. She places these works in darkness to allow a space for contemplation at a time of extreme visual overstimulation.

Street Haunting consists of four audio tracks available to listen to on headphones in the dark: soundscapes collected in four cities, each with a distinct narrator who accompanies the listener on an imagined walk together in that city.

With thanks to Rose Borthwick, Mathilda Franzén, Katxerê Medina and Lucy Wilson.