Josef Mellergård

Scenography for the Anthropocene
1. Utrotningsboken – bok, 2019
2. Kulturen – granar gjorda av gran, 2019
3. Återföreningen – digitalt tryck, 2019

Här presenteras en installation i tre delar som betraktar världen formade av mänskliga aktiviteter, genom ett förflutet, en framtid och ett nu. Utrotningsboken är ett register av bekräftade utrotningar i ett nära förflutet, Kulturen är en konstruerad skog som utgör en kommentar till vår instrumentalisering av naturen och Återförening är en bild av en möjlig framtid. Tillsammans skapar de en scenografi för antropocen – ett filmmanus skrivet av ett fåtal men gestaltat av oss alla.

Josef Mellergårds konstnärliga praktik är mångdisciplinär, och han använder ofta subtil humor för att utforska olika ämnen. För närvarande arbetar han med idén om “antropocen”, en geologisk epok definierad av människans påverkan på naturen och de närliggande frågorna om klimatförändring och massutrotning.


Scenography for the Anthropocene
1. The Book of Extinction – Book, 2019
2. Culture – Firs made out of fir, 2019
3. Reunion – Digital print, 2019

Mellergård presents a three part installation that views the world through a past, future and present shaped by human activity. The Book of Extinction acts as a record of verified extinctions in the recent past, Culture is a constructed forest that comments on our instrumentalisation of nature, and Reunion is an image of a possible future. Together these create a scenography for the Anthropocene – a screenplay written by the few but acted out by us all.

Mellergård has a multidisciplinary practice and often uses subtle humour when exploring different subject matter. He is currently working with the idea of the ‘anthropocene’, a geological age defined by human intervention, and the related questions of climate change and mass extinction.