Klængur Gunnarsson

Drift
Videoinstallation, 10:00, 2019

Klængur Gunnarsson intresserar sig för det absurda och poetiska i vardagen. I sitt konstnärskap utforskar han situationer och saker som vid en första anblick kan verka självklara och oproblematiska. Inspelningar på plats leder till ytterligare utforskning, genom återskapande, återuppförande, och gradvis utveckling av videobaserade installationer.

I videoinstallationen Drift synliggör Gunnarsson olika platser längs sin pendlingsväg där trädgrenar har vuxit samman med stängsel. Gunnarsson kopplar dessa platser till teman som kvardröjande, reflektion och vardagens trivialiteter.


Drift
Video installation, 10:00, 2019

In his practice, Klængur Gunnarsson mediates his surroundings with an affection for the absurd and poetic in everyday life, focusing on situations and things which might at first glance seem straightforward and undemanding. On-site recordings lead to further engagement, realized through re-creation, re-staging, and a process of composing video-based installations.

In Drift, Gunnarsson ponders on peculiar aspects of places which can be overlooked during the daily commute. Directing his attention towards wooden branches trapped in fences at public places, Gunnarsson composes a video installation associated with themes such as lingering, contemplation and the mundanities of everyday life.