Maria Safronova Wahlström

The Last Stone
Graverad bohusländsk granit, bruten till tyska segermonument under andra världskriget; sten från de sista ej levererade resterna (skänkta till konstnären av Stenhuggerimuseet, Hunnebostrand), 2019
Avståndstagare
Europeisk furu; nickelhjul med glidlager, 2019

Maria Safronova Wahlström arbetar med teman som kollektiv identitet och upprätthållandet av sociala gränser. De utställda verken väcker frågor kring moralisk och ideologisk självklassificering som själva grundvalen för konstruktionen av sociala grupperingar. Det som tycks vara viktigt i en given situation är inte vårt beteende eller likheterna mellan oss, utan vad vi säger att vi är och vad vi säger att vi står för.

Safronova Wahlström lägger grunden till ett samtal om de handlingar vi utför kollektivt och som vi delar med våra föregångare genom historien. Förenade av en längtan att verka för allas bästa och den moraliska impulsen att ta avstånd från andras missgärningar, ägnar vi oss främst åt att bevara och uppehålla den gräns där Vi förvandlas till De.


The Last Stone
Engraved Bohuslän granite, cut for German victory memorials during WWII. Stone from last unshipped remains (donated to artist by Stenhuggerimuseet, Hunnebostrand), 2019
Avståndstagare
European pinewood; nickel wheels with sliding bearings, 2019

Maria Safronova Wahlström is working with themes of collective identity and social boundary maintenance. The exhibited works ponder on moral and ideological self-ascription as the cornerstone of construction of social groups. What matters in a given situation is not our behaviour, or our similarity to one another, but what we say we are, and what we say we stand for.

Safronova Wahlström initiates a conversation on the practices we perform collectively, and share with our predecessors throughout history. United by the desire to serve the greater good and the moral attempt to distance ourselves from the wrongdoings of others, our main task is to preserve and maintain the boundary where Us transforms into Them.