Maria Victoria Høvring Høeg

Djuret
Ull, järnram, vagn på hjul, handtuft, 2019

Utgångspunkten för Høegs konstnärskap är kroppen. Hon arbetar inom områden som performance, skulptur och installation, med ett starkt intresse för material. Med hjälp av textilier, funna material och föremål från vardagslivet undersöker hon kroppsligheten, både ur ett invändigt och utvändigt perspektiv, genom skulpturala objekt.

På senare tid har Høeg utforskat kasserade material, i synnerhet ull, som i otvättat tillstånd innehåller fett och avföring och därför luktar, men är mjuk. Djuret är en installation som består av 60 kg kasserad ull i en vagn på hjul och en järnram med handtuft, den industriella term som används för tillverkningen av ryamattor.

Med tack till Gunnar Enström, Kalle Karlsson, Niclas Wikström från Fjälla gård och Gustav Ahlqvist från Lammet och Bonden.


Djuret
Wool, iron frame, cart on wheels, handtuft, 2019

The body is the starting point for Høeg’s work. She works within fields such as performance, sculpture and installation with a strong interest in materials. With the use of textiles, found materials and objects from everyday life, she investigates corporeality, the interior and exterior of the body through sculptural objects.

Recently Høeg has been investigating discarded materials, in particularly wool, which when unwashed contains grease and feces, and is smelly but soft. Djuret is an installation which consist of 60 kg of discarded wool in a cart on wheels and an iron frame with handtuft, the industrial term for rya carpet making.

With thanks to Gunnar Enström, Kalle Karlsson, Niclas Wikström from Fjälla gård and Gustav Ahlqvist from Lammet och Bonden.