Mathilda Franzén

Anteckningar härifrån
Flerkanalig videoinstallation, 15:00, 2019

Mathilda Franzéns film Anteckningar härifrån tar formen av en kontinuerlig medvetandeström, ett cirkulärt och essäartat förlopp. Filmen är utformad som en reseskildring, där platser åtskilda av världshaven kopplas samman; minnen av en resa till São Paulo blir närvarande på platser som Franzén besöker i Göteborg. Manuset bygger på berättelser från människor med anknytning till de olika områdena.

Med hjälp av rörlig bild, text och ljud söker verket efter språkets och kommunikationens funktioner i relation till rörelse och förskjutning. Ord förflyttas och förvandlas, men förblir ibland desamma och berättar för oss om historiens dolda lager.


Mathilda Franzén
Notes from Here
Multi-channel video installation, 15:00, 2019

Franzén’s film Notes from Here unfolds like a stream of consciousness, in a circular, essayistic narrative. The work is set like a travelogue, connecting places with Atlantic distances between them; memories of a trip to São Paulo become present in places Franzén goes to visit in Gothenburg. The present is linked with past events, both collective histories and personal experiences.

With moving image, text and sound, the work is looking for the workings of language and communication in relation to movement and displacement. Words travel and transform, but sometimes they remain the same and tells us about hidden layers of history. The script of the film is informed by stories told by people connected to the sites Franzén went to visit.