Siri Frances Wibell

Samtal om framtiden, workshop och posters, 2019

Siri Frances Wibell utgår från ett normkritiskt och intersektionellt feministiskt perspektiv, och arbetar i sitt konstnärskap mot långsiktiga mål som ökad dialog, empati och jämlikhet i samhället. Hens projekt Samtal om framtiden är baserat i Fixoteket Bergsjön och använder samtal som en gemensam lärandeprocess där deltagarna kan skapa ömsesidig förståelse för varandra och främja en känsla av samhörighet. I samtalen används relationen mellan individuella upplevelser, personliga berättelser och de sociala maktstrukturer som påverkar dem som en grund för att kollektivt formulera nya tankar och handlingsmöjligheter inför framtiden.

Under utställningen visar Wibell citat ifrån samtalen på posters. Dessa är besökarna välkomna att ta med hem. Ett öppet samtal om framtiden äger rum i Göteborgs Konsthall den 8 maj kl. 18.00.

Tack till Sophie Älfvåg, Karin Kindblom, Katxêre Medina och Ambjörn Göransson.


Conversations about the Future, workshop and posters, 2019

Siri Frances Wibell works from a norm-critical and intersectional feminist perspective. Their practice is directed towards long-term goals of increased dialogue, empathy, and equality in society. Current project Conversations about the Future (Samtal om Framtiden) is based at Fixoteket Bergsjön and uses conversation as a common learning process in which the participants can create mutual understanding for each other and further a sense of belonging together. In these conversations the relationship between individual experiences, personal stories and the social power structures that affect them are used as a basis from which to collectively formulate new thoughts and ways of action for the future.

In the exhibition Wibell is showing quotes from the conversations printed on posters. These are free for visitors to bring home. On the 8th of May an open conversation about the future is taking place in Göteborgs Konsthall at 18.00

Thanks to Sophie Älfvåg, Karin Kindblom, Katxêre Medina and Ambjörn Göransson.