Fragmented Realities

7 juni 2019 - 18 augusti 2019

English version below.

Inom naturvetenskapen har forskare lyckats bryta ner levande system till deras minsta beståndsdelar; till gener och molekyler. Den mänskliga kroppen har sönderdelats till miljarder av fragment vilket har gett oss en unik kunskap om livet och människan. Samtidigt är det bara en förnimmelse av det komplexa system som utgör helheten. För att förstå hur allt hänger samman behöver vi se hur det lilla och stora samverkar.

Här, i rörelsen mellan mikro- och makrokosmos, kaos och ordning, dissonans och harmoni, upplösning och struktur, finner vi kärnan i sommarens grupputställning, som presenterar fem konstnärer: Anastasia Ax, Alina Chaiderov, Serina Erfjord, Monika Grzymala och Henrik Håkansson. På olika sätt ställer konstnärerna frågor kring vad som händer när något bryts ned till partiklar, eller undersöker upplösningen av materia, struktur och system. I installation, video, måleri och skulptur utforskar konstnärerna de nya verkligheter som föds ur upplösningstillståndens fragmenterade universum.

Serina Erfjords verk Among Stars är en poetisk och stillsam skildring av fotografiets minsta beståndsdelar. Här förvandlas bilden till små partiklar av ljus och silver som viktlöst flyter omkring i ett svart rum, som en stjärnklar himmel.

Anastasia Axs verk och performance The World As of Yesterday kan betraktas som både en skapande process och en förstörelseakt. Hon använder sig av stora balar som består av tusentals pressade lager av återvunnet papper. Med en våldsam kraft sönderdelar Ax pappret och låter bläck flöda över installationen. Här nedmonterar hon den vita kuben och svärtar ner dess väggar och symboliska värde. Verket är en stark och oåterkallelig kommentar till vårt konsumtionssamhälle, och bildar ett arkiv över det oönskade.

Monika Grzymalas verk består av flera kilometer tejp. I sina verk utmanar hon det traditionella måleriet genom att spränga dess ram och bilda rumsliga installationer som påminner oss om kraften i explosioner eller organiska parasiter.

Henrik Håkanssons verk The Symptoms of the Universe visar i slow motion ett träd som sprängs i småbitar och som presenteras i dess fysiska form i rummet. Genom trädflisor och rester ställs vi inför ett nytt universum där trädets upplösning öppnar upp för en reflektion kring människors relation till livets olika skeenden, och naturens och samhällets kretslopp.

Alina Chaiderovs verk Untitled (Kid Concrete) är en abstrakt komposition som består av en gråmålad linoleummatta med tidningsuppslag, vars nyheter är övermålade och utsuddade i samma universala grå färg. Ett femtiotal neongula tennisbollar utmanar den symmetriska ordningen genom att placeras både innanför och strax utanför detta ramverk. Genom förskjutningar och förflyttningar i skulpturala kompositioner tar hon sig an teman som materia, minne, tid och rum.

 


Fragmented Realities

In the natural sciences, scientists have succeeded in breaking down living systems into their smallest constituents: genes and molecules. The human body has been split into billions of fragments, giving us unique knowledge of life and man. At the same time it’s just a perception of the complex system constituting the whole. To understand how everything is connected we need to see how the big and small interact.

Here, in the oscillation between microcosm and macrocosm, chaos and order, dissonance and harmony, disintegration and structure, we find the core of this summer’s group show, which presents five artists: Anastasia Ax, Alina Chaiderov, Serina Erfjord, Monika Grzymala and Henrik Håkansson. In various ways the artists pose questions around what happens when something is broken down into particles, or examine what happens when matter, structures and systems disintegrate. In installation, video, painting and sculpture, the artists explore the new realities born from the fragmented universe of disintegration.

Serina Erfjord’s work Among Stars is a poetic and tranquil depiction of the photograph’s smallest elements. Here the image is transformed into small particles of light and silver floating weightlessly around in a black space, like a starry sky.

Anastasia Ax’s work and performance The World As of Yesterday can be regarded as both a creative process and an act of destruction. She uses large bales consisting of thousands of compressed layers of recycled paper. With violent force, Ax breaks up the paper and lets ink flow over the installation. Here she deconstructs the white cube and blackens its walls and symbolic value. The work is a strong and irrevocable comment on our consumer society, and forms an archive of the unwanted.

Monika Grzymala’s work consists of several kilometres of tape. In her works she challenges traditional painting by bursting its frame and creating spatial installations, which remind us of the force of explosions or organic parasites.

Henrik Håkansson’s work The Symptoms of the Universe shows in slow motion a tree exploding into fragments and presented in its physical form in the space. The tree splinters and remnants confront us with a new universe in which the tree’s disintegration allows us to reflect on human beings’ relationship to the various events of life, and the cycle of nature and society.

Alina Chaiderov’s work Untitled (Kid Concrete) is an abstract composition consisting of a grey-painted piece of linoleum and newspaper spreads, with the news overpainted and erased in the same universal grey colour. Some 50 neon yellow tennis balls challenge the symmetrical order through their placement both inside and just outside this framework. Through displacements and movements in sculptural compositions, Chaiderov addresses themes such as matter, memory, time and space.