Alina Chaiderov

Alina Chaiderov arbetar med det personliga och kollektiva minnet. Genom förskjutningar och förflyttningar i skulpturala kompositioner tar hon sig an teman som materia, minne, tid och rum.

I sina verk eftersträvar Chaiderov en balans, en gravitation och en möjlig rörelse, där materialval, färg och form samverkar för att skapa en berättelse om någonting större.

Verket Untitled (Concrete Kid) är en abstrakt komposition som består av en gråmålad linoleummatta med tidningsuppslag, vars nyheter är övermålade och utsuddade i samma universala grå färg. Ett femtiotal neongula tennisbollar utmanar den symmetriska ordningen.

Kompositionen utmanar miljonprogrammets symmetriska arkitektur, där tidningshögarna symboliserar hus i det kvarter där Chaiderov växte upp. Den symmetriska ordningen öppnar, i samverkan med den förskjutning som sker med de gula tennisbollarna, upp för associationer och minnen kopplade till miljonprogrammet.

Chaiderovs verk lyfter både personliga och kollektiva erfarenheter kring arkitekturens relation till sociala och ekonomiska strukturer, mellan struktur och kaos – harmoni och oordning.

 


In English

Alina Chaiderov explores the relationship between the personal and collective memory in sculptural works. Through displacements and movements in sculptural compositions, she addresses themes such as matter, memory, time and space.

In her works, she strives after balance, gravitation and a potential movement, in which material choice, colour and form interact to create a narrative about something bigger. The work Untitled (Concrete Kid) is an abstract composition consisting of a grey-painted piece of linoleum and newspaper spreads, with the news overpainted and erased in the same universal grey colour. Some 50 neon yellow tennis balls challenge the symmetrical order through their placement both inside and just outside this framework.

The work’s composition challenges the symmetrical architecture of the Million Programme, where the newspaper piles symbolise apartment blocks in the residential district where Chaiderov grew up. Here the symmetrical order, in interplay with the displacement and disintegration through the placement of the yellow tennis balls, arouses associations and memories linked to the aesthetics of the Million Programme.

Chaiderov’s work highlights both personal and collective experiences around architecture’s relationship to social and economic structures, between structure and chaos – harmony and disorder.