Serina Erfjord

Among Stars – Serina Erfjord. Foto: Virag © Punkt Ø – Momentum 9

Erfjords verk är exempel på hur levande element kan skapa de mest verkliga, poetiska och naturliga upplevelserna. Genom att låta sina verk samspela och integreras med omgivningen lyfter Serina Erfjord fram det vidsträckt poetiska i det lilla fenomenet.

Erfjords verk är sällan vad de vid första anblicken ser ut att vara. Som betraktare behöver man sakta ner och ge verken tid för att se dem i sin helhet. I sina verk undersöker och återskapar Erfjord olika former av rörelse. Hon använder sig av den inneboende energin i olika material och element – som ljud, ljus, magnetism, frost eller elektricitet.

Installationen Among Stars är en poetisk skildring av fotografiets minsta beståndsdelar och visar på relationen mellan mikro – och makrokosmos. En projektor belyser tusentals små silverpartiklar som viktlöst flyter omkring i ett svart rum. Verket utgår från fotografiets grundläggande beståndsdelar: ljus och silver.

Istället för att presentera ett fotografi med givna ramar, omges du som betraktare av fotografiet i dess sönderfall. Här förvandlas fotografiet till en stjärnklar himmel. Genom att bryta ner fotografiet i partiklar visar Erfjord på dess oändliga potential.

Verket visas 7 juni – 6 augusti.


In English

Erfjords works are examples of how living elements can create the most real, poetic and natural experiences. By allowing her works to interact and integrate with their surroundings, she highlights the broadly poetic in the small phenomenon.

Her works are seldom what they appear to be at first sight and require the observer to slow down and devote time to the works to see them in their entirety. Erfjord explores and recreates various forms of movement using the inherent energy in materials and elements such as sound, light, magnetism, frost or electricity.

The installation Among Stars is a poetic depiction of the photograph’s smallest constituents, demonstrating the relationship between the micro- and macrocosm. An image is projected of thousands of small silver particles floating weightlessly around in a black space. The work consists of the photograph’s basic components: light and silver. Instead of presenting a photograph with a clear frame of reference, we are surrounded by the photograph in its fragmentation. Here the image is transformed into a starry sky.

By breaking down the photograph into particles, Erfjord demonstrates its infinite potential and invites the observer to become part of her universe.

Erfjords work is on display June 7th – August 6th.