Varje löv är ett öga

7 december 2019 - 22 mars 2020

English version below.

Så länge ett grönt strå växer här skall fienden möta motstånd på vår jord. 
Varje steg jag tar går jag i förfädernas liv.
Varje löv är ett öga.
– Sara Lidman, ur Varje löv är ett öga, 1980

Runt om i världen utspelar sig konflikter om rätten till skogar, jordbruksmark, mineraler och vattendrag, där lokalbefolkningar trängs undan på grund av en ofta hänsynslös markutveckling. Vinterns grupputställning Varje löv är ett öga knyter an till denna långa historia av kolonialt våld. Här synliggörs hur olika lokala, politiska och historiska skeenden är intimt sammanlänkade i en global kamp för de livsvärldar som hotas att utraderas av företags, staters och kolonialmakters exploatering.

Utställningen Varje löv är ett öga lånar sitt namn från en artikelsamling av Sara Lidman och inspireras av dess poetiska och direkta skildring av relationen mellan lokala och globala frihetskamper. I utställningen presenteras konstnärer och konstnärskollektiv som på olika sätt behandlar relationen mellan politik, land, ekologi och mänskliga rättigheter. Sammantaget möjliggör utställningen en dialog mellan så vitt skilda geografiska områden som Sydafrika, arktiska Kanada, Sápmi och Namibia.

Genom att visa hur människor, minnen, kulturer och liv idag, i det förflutna och i framtiden påverkas av exploateringens framfart, ställer utställningen konsten i relation till kollektiv aktivism och belyser makten, våldets och rättvisans politik.

Medverkande konstnärer: Otobong Nkanga (Nigeria/Belgien), filmkollektivet Isuma (Kanada), Anders Sunna (Sverige) & Michiel Brouwer (Sverige/Nederländerna) och Simon Gush (Sydafrika).

 


Every Leaf is an Eye

As long as a green blade of grass grows here, the enemy shall meet with resistance on our earth.
Every step I take, I walk in my forefathers’ lives.
Every leaf is an eye.

– Sara Lidman from Varje löv är ett öga (Every Leaf Is an Eye), 1980

Across the world local communities are displaced in conflicts about the right to forests, agricultural land, minerals and watercourses. The group exhibition Every Leaf Is an Eye references this colonial violence, and demonstrates how various local, political and historical events are intimately interconnected in a global struggle for the ways of life threatened by the exploitation of corporations, governments and colonial powers.

The exhibition Every Leaf Is an Eye lends its name from a collection of articles by Swedish author Sara Lidman, and is inspired by its poetic and intimate portrayal of the relationship between local and global freedom struggles. Artists and collectives with different perspectives on the relationship between politics, land, ecology and human rights, present together possible interconnections between such geographical regions as South Africa, Arctic Canada, Sápmi and Namibia.

In engaging with how communities, memories, cultures and lives are impacted by the ravages of exploitation, the exhibition brings contemporary art in relation to collective activism, highlighting the politics of power, violence and justice.

Participating artists: Otobong Nkanga (Nigeria/Belgium), Isuma (Canada), Anders Sunna (Sweden) & Michiel Brouwer (Sweden/the Netherlands) and Simon Gush (South Africa).