Otobong Nkanga

English version below

Otobong Nkanga

Otobong Nkanga blottlägger de ekologiska och sociala konsekvenserna av maktstrukturer inom politik och näringsliv. I sitt konstnärskap studerar hon det våld som sker mot naturen runt om i världen, där stora industrier utarmar jorden i jakt på värdefulla och sällsynta mineraler som sedan säljs som eftertraktade konsumtionsvaror. Nkangas fascination för material som blänker och skiner har lett till ett konstnärligt utforskande av gruvindustrier och utvinningsprocesser. I flera av verken framträder jorden i relation till kroppen, som en symbol för både kraft och skörhet.

I skulpturen Solid Maneuvers använder Nkanga organiska råmaterial som finns både i vår jord och som är en del av den mänskliga kroppen – som kol, salt och kopparmineraler. Tillsammans med textilen The Leftovers är verket inspirerat av staden Tsumeb i Namibia, som efter sin rika tillgång på kopparmalm som malakit och azurit kallas ”Green Hill”. Västerländska företag etablerade sig tidigt på platsen, som blev en central knutpunkt för järnväg och gruvindustri. Namnet Tsumeb, betyder bokstavligen ”att gräva ett hål som kollapsar åter igen” – vilket anspelar på en kropp eller ett landskap som försöker återskapa sig själv och skydda sin inneboende skönhet, bara för att återigen förstöras.

I Nkangas verk framträder landskapet ofta trasigt och hackat. I textilen Steel to Rust – Meltdown arbetar Nkanga med topografier. Som en satellitbild framträder jordens skrovliga och böljande yta på avstånd. I The Leftovers, ser vi uppbrutna gruvhål sammansatta till ett halsband eller en amulett – som om vi bär vårt landskap runt halsen. Hennes verk väcker frågan; om vårt landskap skulle vara våra kroppar, skulle vi behandla dem på samma sätt?

OTOBONG NKANGA

Otobong Nkanga exposes the ecological and social consequences of political and corporate power-structures. In her work, Nkanga examines the violence to nature in countries all over the world, where major industries deplete the land in the hunt for precious and rare minerals, which are subsequently sold as sought-after consumer goods. Her fascination for materials that glitter and shine has led to an artistic exploration of mining industries and extraction processes. In several of Nkanga’s works the land appears in relation to the body, as a symbol of both strength and vulnerability.

In the sculpture Solid Maneuvers, Nkanga uses organic raw materials that are found both in our soil and are a part of the human body, such as carbon, salt and copper minerals. Together with the textile The Leftovers, the work is inspired by the city of Tsumeb in Namibia, which is called “Green Hill” after its rich supply of copper ore such as malachite and azurite. Western companies established themselves early on in the locality, which became a hub for the railway and the mining industry. The name Tsumeb literally means “to dig a hole that collapses again” – alluding to a body or a landscape that tries to recreate itself and protect its inherent beauty only to be destroyed again.

In Nkanga’s work the landscape often appears broken and hacked. In the textile Steel to Rust – Meltdown, she works with topographies. The earth’s rugged and billowing surface appears from a distance like a satellite image. In The Leftovers, we see opencast pits made into a necklace or an amulet – as if we wear our landscape around our neck. Her work raises the question: if our landscape were our bodies, would we treat them in the same way?